องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป

1. ที่ตั้ง  ตามเอกสารแผนที่โดยสังเขป (ตามแผนที่ท้ายบท)
2. เนื้อที่  ตำบลและมีเนื้อที่ประมาณ  225.41  ตร.กม. หรือประมาณ  140,881.25 ไร่
3. ภูมิประเทศ  โดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงมีที่ทำกินเป็นที่ราบตามหุบเขาและเชิงเขา  มีแม่น้ำน่านเป็นแม่น้ำสายหลัก มีที่ลุ่มแม่น้ำน่านเป็นพื้นที่ทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
4. ภูมิอากาศ สามารถแบ่งฤดูกาลออกเป็น  3  ฤดู  ดังนี้

     1)  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงราวปลายเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
          ตะวันตกเฉียงใต้ที่ผัดผ่านทะเลและมหาสมุทร    เป็นลมที่มีความชื้นสูง   ทำให้ฝนตกชุก
     2)  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงราวปลายเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพล
          ของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพามาจากประเทศจีน นำเอาอากาศหนาวเย็นเข้ามาปกคลุม
     3)  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคมถึงราวปลายเดือนเมษายน   ในช่วงนี้จะได้รับอิทธิพล
          จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้   จะมีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไปและมีฟ้าหลัวเกือบทุกวัน
5. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล    มีจำนวน  13   หมู่บ้าน
     หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งอ้าว  พื้นที่  24.25 ตร. กม.  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.  2442  อยู่ห่างจาก อ. ทุ่งช้าง 6 กม.
      หมู่ที่ 2 บ้านศาลา  พื้นที่ 15.21 ตร. กม.  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.  2442  อยู่ห่างจาก อ.ทุ่งช้าง 5  กม.
      หมู่ที่ 3  บ้านดอนชัย  พื้นที่  13.82 ตร.กม.  ก่อตั้งเมื่อ  พ.ศ. 2442  อยู่ห่างจาก อ.ทุ่งช้าง 3.5 กม.
      หมู่ที่ 4  บ้านเวียงสอง  พื้นที่  12.91  ตร. กม.  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.  2442  อยู่ห่างจาก อ.ทุ่งช้าง 4  กม.
      หมู่ที่ 5  บ้านสันกลาง  พื้นที่  27.79 ตร. กม.  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.  2442  อยู่ห่างจาก อ.ทุ่งช้าง 3 กม.
      หมู่ที่ 7  บ้านวังผา  พื้นที่ 14.73 ตร. กม.  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.  2442  อยู่ห่างจาก อ.ทุ่งช้าง 6  กม.
      หมู่ที่ 8  บ้านน้ำสอดเก่า พื้นที่  9.06  ตร. กม. ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.  2442  อยู่ห่างจาก อ.ทุ่งช้าง 9  กม.
      หมู่ที่ 9  บ้านเฟือยลุง  พื้นที่  38.62 ตร. กม.  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.  2442  อยู่ห่างจาก อ.ทุ่งช้าง 2  กม.
      หมู่ที่ 10  บ้านน้ำเพาะ  พื้นที่  11.32  ตร. กม. ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.  2519  อยู่ห่างจาก อ.ทุ่งช้าง 9  กม.
      หมูที่ 11  บ้านป่าเต้า  พื้นที่  10.14 ตร. กม.  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.  2521  อยู่ห่างจาก อ.ทุ่งช้าง 3  กม.
      หมู่ที่ 12  บ้านน้ำสอดใหม่ พื้นที่  15.95  ตร. กม.  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.  2519 อยู่ห่างจาก อ.ทุ่งช้าง 9  กม.
      หมู่ที่ 13  บ้านดวงคำ  พื้นที่  16.87 ตร. กม.  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.  2535  อยู่ห่างจาก อ.ทุ่งช้าง 4  กม.
      หมู่ที่ 14  บ้านประดู่  พื้นที่  28.56 ตร. กม.  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.  2536  อยู่ห่างจาก อ.ทุ่งช้าง 4  กม.

      -  จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและเต็มทั้งหมู่บ้านมีจำนวน  10  หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 1,  2,  4,  7,  8,  10,  11,  12,  13, 14
      -  จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและไม่เต็มบางส่วนมีจำนวน 3  หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 3 , 5, 9

6.  ท้องถิ่นอื่นในตำบล  (แสดงจำนวนเทศบาลและสุขาภิบาลในองค์การบริหารส่วนตำบล)
      -  จำนวนเทศบาล  1 แห่ง
     -  จำนวนองค์การบริหารส่วนตำบล  -  แห่ง

7.  ประชากร  จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและ  (สำรวจเมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. 2553)
มีประชากรทั้งหมด  3,535 คน แยกเป็นชาย 1,735 คน หญิง 1,800   คน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน&nbp;โทรศัพท์สำนักงาน 054-718-155

สายด่วนผู้บริหาร

นายจิตร เสียงกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ โทร. 0869321098

นายสุรินทร์ สะสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทร. 0817841317, 0863919898

e-mail : lae.nan03@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011289913051