องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

1. การศึกษา
        - โรงเรียนประถมศึกษา  2 แห่ง
        - โรงเรียนมัธยมศึกษา   -  แห่ง
        - ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประจำตำบล  1แห่ง
        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2  แห่ง
        - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 13  แห่ง

2.  สถาบันทางศาสนา/องค์กรทางศาสนา-  วัด  6  แห่ง
        - สำนักสงฆ์  2  แห่ง

3. สาธารณสุข
        -  สถานีอนามัยประจำตำบล      1      แห่ง
        - สำนักงานสาธารณสุขชุมชน    1      แห่ง
        -  ศูนย์  อสม.                      13      แห่ง
        -  อัตราการมี / ใช้ส้วมราดน้ำ 100     %
        -  โรงพยาบาลของรัฐ              1      แห่ง (โรงพยาบาลทุ่งช้าง)

4.  ประชากร

รายการ

ปีปัจจุบัน

ปีที่แล้ว

2 ปีที่แล้ว

ประชากรชาย

1,735

1,735

1,779

ประชากรหญิง

1,800

1,842

1,880

รวมประชากร

3,535

3,577

3,659

ครัวเรือน

1,055

906

1,102

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน&nbp;โทรศัพท์สำนักงาน 054-718-155

สายด่วนผู้บริหาร

นายจิตร เสียงกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ โทร. 0869321098

นายสุรินทร์ สะสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทร. 0817841317, 0863919898

e-mail : lae.nan03@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011289913051