องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

การบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

1.  การคมนาคม
     สภาพการคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและมีการคมนาคมไม่สะดวกในฤดูฝน บางหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลชุมชน   คือ   หมู่ที่  8,  10,  12  เส้นทางดังกล่าวเป็นถนนดินลูกรัง      
     -  ถนนสายบ้านเวียงสอง - บ้านทุ่งอ้าว  ลาดยาง  6  กม.
     -  ถนนสายบ้านเฟือยลุง - บ้านดวงคำ คสล. 2  กม.   
     -  ถนนสายบ้านเฟือยลุง - บ้านป่าเต้า  คสล.         2  กม.   
     -  ถนนสายบ้านวังผา -น้ำสอด หมู่ 8 , 12  ลูกรัง 10          กม.
     -  ถนนสายบ้านวังผา - น้ำเพาะ ลูกรัง  9  กม.

2.  การโทรคมนาคม
     -  ที่ทำการไปรษณีย์    1    แห่ง

3.  แหล่งน้ำธรรมชาติ
     -  แม่น้ำน่านเป็นแม่น้ำสายหลัก
     -  ลำห้วยจำนวน 5  แห่ง   คือ  ห้วยน้ำสอด   น้ำสอง   น้ำอ้าว   น้ำแฮด   น้ำเพาะ

4.  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
     -  ฝายจำนวน   5  แห่ง              
     -  ประปาภูเขาจำนวน  9  แห่ง
     -   บ่อน้ำตื้นจำนวน 32  แห่ง                  
     -   อ่างเก็บน้ำจำนวน 1  แห่ง
     -  บ่อบาดาลจำนวน  1   แห่ง                 
     -  ประปาผิวดินจำนวน 3 แห่ง  (หมู่ที่ 4,7,13)

5.  ประปา
     -  ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปาจำนวน  395  ครัวเรือน
     -  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปาของส่วนท้องถิ่นจำนวน  4  แห่ง            
     -  น้ำประปาที่ผลิตได้จำนวน  200 ลบ. ม. / วัน
     -  น้ำประปาที่ต้องการใช้จำนวน  22 ลบ. ม./ วัน
     -  มีแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตประปา   คือ  แหล่งน้ำผิวดิน

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน&nbp;โทรศัพท์สำนักงาน 054-718-155

สายด่วนผู้บริหาร

นายจิตร เสียงกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ โทร. 0869321098

นายสุรินทร์ สะสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทร. 0817841317, 0863919898

e-mail : lae.nan03@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011289913051