องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ข้อมูลอื่น ๆ

ข้อมูลอื่น ๆ

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ทรัพยากรดิน  
          ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นแบบภูเขาสูงตามสภาพของพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงดินตื้น    มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ   เนื่องจากการกัดกร่อนหรือมีหญ้าคาหรือวัชพืชอื่น ๆ ขึ้นปกคลุมหนาแน่น   มักมีการ  ชะล้างพังทลายของหน้าดิน     ไม่เหมาะสมกับการทำเกษตรกรเท่าที่ควร เหมาะจะใช้ประโยชน์ในการปลูกไม้ผล   ไม้เศรษฐกิจ   และใช้เป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์

     ทรัพยากรน้ำ
        -  ลำน้ำสำคัญคือ  แม่น้ำน่าน  ต้นกำเนิดมาจากภูเขาผีปันน้ำ    
        -  ลำน้ำเล็กๆ  คือ  ลำน้ำสอง  ลำน้ำสอด  ลำน้ำอ้าว  ลำน้ำแฮด  ลำน้ำเพาะ  ซึ่งลำน้ำเหล่านี้ไหลลงสู่แม่น้ำน่าน
        -  อ่างเก็บน้ำ  คือ  อ่างเก็บน้ำและตามพระราชดำริฯ ตั้งอยู่หมู่ที่  11  ตำบลและเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรได้ประมาณ  180,000  ลบ.ม.  ส่งน้ำใช้ในพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ  2,000 ไร่

     ทรัพยากรป่า
            ตำบลและ  มีพื้นที่ป่าที่สำคัญ  ได้แก่  ป่าขุนน้ำและ    แต่ปัจจุบันได้ถูกทำลายลงโดยน้ำมือของมนุษย์เหลือป่าสมบูรณ์บางส่วน  ส่วนใหญ่เป็นป่าเสื่อมโทรมบางส่วน   องค์การบริหารส่วนตำบลและได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้    จึงได้มีโครงการปลูกป่าชุมชนทดแทนไว้ตามพระราชเสาวณีย์ของสมเด็จ ฯ  พระบรมราชินีนาถ  สืบต่อไป     , ป่าขุนน้ำเพาะ   หมู่ที่  10  ตำบลและ

2.  มวลชนจัดตั้ง
     -  ลูกเสือชาวบ้าน  2   รุ่น                                   300     คน
     -  ไทยอาสาป้องกันชาติ  (ทส.ปช.)  2  รุ่น              200     คน
     -  กองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ  (กนช.)            100     คน
     -  กลุ่มแม่บ้าน                                                300     คน
     -  อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  (อสม.)                168     คน
     -  กลุ่มเกษตรกร                                               80     คน
     -  กลุ่มเยาวชน  กลุ่มกีฬาเยาวชนและอื่น ๆ              100     คน
     -  กลุ่มเครือข่ายครอบครัวอบอุ่นตำบลและ               288      คน
     -  กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                 84      คน


ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลและ

     1. จำนวนบุคลากร  (พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง)องค์การบริหารส่วนตำบลและ     มีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน     22    คน

         -  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                  จำนวน           1        คน
         -  หัวหน้าส่วนการคลัง                              จำนวน           1        คน
         -  หัวหน้าส่วนโยธา                                  จำนวน           1        คน
         -  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน          จำนวน           1        คน
         -  นักวิชาการศึกษา                                  จำนวน           1        คน
         -  นักพัฒนาชุมชน                                   จำนวน           1        คน
         -  เจ้าหน้าที่พัสดุ                                     จำนวน           1        คน
         -  จ้าพนักงานการเงินและบัญชี                    จำนวน           1        คน
         -  เจ้าพนักงานธุรการ                                จำนวน           1        คน
         -  จ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                        จำนวน           1        คน
         -  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน           1        คน
         -  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                           จำนวน           1        คน
         -  ช่างโยธา                                            จำนวน           1        คน
         -  ผู้ช่วยช่างโยธา                                    จำนวน           1        คน
         -  นักการภารโรง                                     จำนวน           1        คน    
         -  ผู้ช่วยครูดูแลเด็กก่อนประถมวัย                จำนวน           3        คน
         -  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ                        จำนวน           1        คน
         -  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี              จำนวน           1        คน
         -  พนักงานผลิตน้ำประปา                          จำนวน           1        คน
         -  ผู้ช่วยพัสดุ                                         จำนวน           1        คน
     2.  ระดับการศึกษา
          -  ระดับประถมศึกษา                               จำนวน           1        คน
          -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.         จำนวน           3        คน
          -  ระดับอนุปริญญา / ปวส.                        จำนวน           6        คน
          -  ระดับปริญญาตรี                                  จำนวน          11      คน
          -  สูงกว่าระดับปริญญาตรี                          จำนวน           1        คน

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน&nbp;โทรศัพท์สำนักงาน 054-718-155

สายด่วนผู้บริหาร

นายจิตร เสียงกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ โทร. 0869321098

นายสุรินทร์ สะสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทร. 0817841317, 0863919898

e-mail : lae.nan03@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011289913051