องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ข้อมูลอื่น ๆ

ข้อมูลอื่น ๆ

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ทรัพยากรดิน  
          ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นแบบภูเขาสูงตามสภาพของพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงดินตื้น    มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ   เนื่องจากการกัดกร่อนหรือมีหญ้าคาหรือวัชพืชอื่น ๆ ขึ้นปกคลุมหนาแน่น   มักมีการ  ชะล้างพังทลายของหน้าดิน     ไม่เหมาะสมกับการทำเกษตรกรเท่าที่ควร เหมาะจะใช้ประโยชน์ในการปลูกไม้ผล   ไม้เศรษฐกิจ   และใช้เป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์

     ทรัพยากรน้ำ
        -  ลำน้ำสำคัญคือ  แม่น้ำน่าน  ต้นกำเนิดมาจากภูเขาผีปันน้ำ    
        -  ลำน้ำเล็กๆ  คือ  ลำน้ำสอง  ลำน้ำสอด  ลำน้ำอ้าว  ลำน้ำแฮด  ลำน้ำเพาะ  ซึ่งลำน้ำเหล่านี้ไหลลงสู่แม่น้ำน่าน
        -  อ่างเก็บน้ำ  คือ  อ่างเก็บน้ำและตามพระราชดำริฯ ตั้งอยู่หมู่ที่  11  ตำบลและเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรได้ประมาณ  180,000  ลบ.ม.  ส่งน้ำใช้ในพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ  2,000 ไร่

     ทรัพยากรป่า
            ตำบลและ  มีพื้นที่ป่าที่สำคัญ  ได้แก่  ป่าขุนน้ำและ    แต่ปัจจุบันได้ถูกทำลายลงโดยน้ำมือของมนุษย์เหลือป่าสมบูรณ์บางส่วน  ส่วนใหญ่เป็นป่าเสื่อมโทรมบางส่วน   องค์การบริหารส่วนตำบลและได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้    จึงได้มีโครงการปลูกป่าชุมชนทดแทนไว้ตามพระราชเสาวณีย์ของสมเด็จ ฯ  พระบรมราชินีนาถ  สืบต่อไป     , ป่าขุนน้ำเพาะ   หมู่ที่  10  ตำบลและ

2.  มวลชนจัดตั้ง
     -  ลูกเสือชาวบ้าน  2   รุ่น                                   300     คน
     -  ไทยอาสาป้องกันชาติ  (ทส.ปช.)  2  รุ่น              200     คน
     -  กองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ  (กนช.)            100     คน
     -  กลุ่มแม่บ้าน                                                300     คน
     -  อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  (อสม.)                168     คน
     -  กลุ่มเกษตรกร                                               80     คน
     -  กลุ่มเยาวชน  กลุ่มกีฬาเยาวชนและอื่น ๆ              100     คน
     -  กลุ่มเครือข่ายครอบครัวอบอุ่นตำบลและ               288      คน
     -  กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                 84      คน


ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลและ

     1. จำนวนบุคลากร  (พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง)องค์การบริหารส่วนตำบลและ     มีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน     22    คน

         -  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                  จำนวน           1        คน
         -  หัวหน้าส่วนการคลัง                              จำนวน           1        คน
         -  หัวหน้าส่วนโยธา                                  จำนวน           1        คน
         -  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน          จำนวน           1        คน
         -  นักวิชาการศึกษา                                  จำนวน           1        คน
         -  นักพัฒนาชุมชน                                   จำนวน           1        คน
         -  เจ้าหน้าที่พัสดุ                                     จำนวน           1        คน
         -  จ้าพนักงานการเงินและบัญชี                    จำนวน           1        คน
         -  เจ้าพนักงานธุรการ                                จำนวน           1        คน
         -  จ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                        จำนวน           1        คน
         -  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน           1        คน
         -  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                           จำนวน           1        คน
         -  ช่างโยธา                                            จำนวน           1        คน
         -  ผู้ช่วยช่างโยธา                                    จำนวน           1        คน
         -  นักการภารโรง                                     จำนวน           1        คน    
         -  ผู้ช่วยครูดูแลเด็กก่อนประถมวัย                จำนวน           3        คน
         -  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ                        จำนวน           1        คน
         -  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี              จำนวน           1        คน
         -  พนักงานผลิตน้ำประปา                          จำนวน           1        คน
         -  ผู้ช่วยพัสดุ                                         จำนวน           1        คน
     2.  ระดับการศึกษา
          -  ระดับประถมศึกษา                               จำนวน           1        คน
          -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.         จำนวน           3        คน
          -  ระดับอนุปริญญา / ปวส.                        จำนวน           6        คน
          -  ระดับปริญญาตรี                                  จำนวน          11      คน
          -  สูงกว่าระดับปริญญาตรี                          จำนวน           1        คน

การบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

1.  การคมนาคม
     สภาพการคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและมีการคมนาคมไม่สะดวกในฤดูฝน บางหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลชุมชน   คือ   หมู่ที่  8,  10,  12  เส้นทางดังกล่าวเป็นถนนดินลูกรัง      
     -  ถนนสายบ้านเวียงสอง - บ้านทุ่งอ้าว  ลาดยาง  6  กม.
     -  ถนนสายบ้านเฟือยลุง - บ้านดวงคำ คสล. 2  กม.   
     -  ถนนสายบ้านเฟือยลุง - บ้านป่าเต้า  คสล.         2  กม.   
     -  ถนนสายบ้านวังผา -น้ำสอด หมู่ 8 , 12  ลูกรัง 10          กม.
     -  ถนนสายบ้านวังผา - น้ำเพาะ ลูกรัง  9  กม.

2.  การโทรคมนาคม
     -  ที่ทำการไปรษณีย์    1    แห่ง

3.  แหล่งน้ำธรรมชาติ
     -  แม่น้ำน่านเป็นแม่น้ำสายหลัก
     -  ลำห้วยจำนวน 5  แห่ง   คือ  ห้วยน้ำสอด   น้ำสอง   น้ำอ้าว   น้ำแฮด   น้ำเพาะ

4.  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
     -  ฝายจำนวน   5  แห่ง              
     -  ประปาภูเขาจำนวน  9  แห่ง
     -   บ่อน้ำตื้นจำนวน 32  แห่ง                  
     -   อ่างเก็บน้ำจำนวน 1  แห่ง
     -  บ่อบาดาลจำนวน  1   แห่ง                 
     -  ประปาผิวดินจำนวน 3 แห่ง  (หมู่ที่ 4,7,13)

5.  ประปา
     -  ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปาจำนวน  395  ครัวเรือน
     -  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปาของส่วนท้องถิ่นจำนวน  4  แห่ง            
     -  น้ำประปาที่ผลิตได้จำนวน  200 ลบ. ม. / วัน
     -  น้ำประปาที่ต้องการใช้จำนวน  22 ลบ. ม./ วัน
     -  มีแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตประปา   คือ  แหล่งน้ำผิวดิน

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ
1.  การเกษตรกรรม
     เป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุด  พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ พืชไร่ ได้แก่   ข้าว, ข้าวโพด, ถั่วเหลือง,  ถั่วลิสง,  ละหุ่ง,  ฝ้าย
     - ไม้ผล  ได้แก่  ส้มเขียวหวาน,  มะขาม,  ลำไย,  ลิ้นจี่,  มะม่วง
     -  พืชผัก ได้แก่  กะหล่ำปลี,  ผักกาด

2.  การปศุสัตว์
     การเลี้ยงสัตว์ในเขตตำบลและเป็นการเลี้ยงสัตว์แบบรายย่อย  ยังไม่มีการดำเนินการอย่างจริงจังกว้างขวาง    การเลี้ยงสัตว์จะปล่อยให้หากินตามธรรมชาติและให้อาหารที่มีในท้องถิ่นเป็นอาหารสัตว์ไม่ค่อยให้การดูแลมากนัก   การป้องกันโรคมีน้อย    การเลี้ยงสัตว์ที่เป็นลักษณะฟาร์มมีน้อย      ข้อจำกัดในการเลี้ยงสัตว์มีหลายประการ   คือ   เกษตรกรยังขาดสัตว์พันธุ์ดีในการเลี้ยง  สภาพตลาดมีความไม่แน่นอน   อาหารสัตว์มีราคาแพงทำให้อาชีพเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร

3. การประมง 
    ลักษณะการทำประมงในตำบลและ เป็นการทำประมงน้ำจืดตามแหล่งน้ำธรรมชาติจากแม่น้ำ ลำคลอง หนอง   บึง  ปัจจุบันเริ่มมีการเลี้ยงปลาในบ่อและสระน้ำมากขึ้นแต่เป็นลักษณะบ่อขนาดเล็กเฉพาะในครัวเรือนไม่ได้นำมาเป็นอาชีพหลัก  และมีจำนวนไม่มากนัก

สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

1. การศึกษา
        - โรงเรียนประถมศึกษา  2 แห่ง
        - โรงเรียนมัธยมศึกษา   -  แห่ง
        - ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประจำตำบล  1แห่ง
        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2  แห่ง
        - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 13  แห่ง

2.  สถาบันทางศาสนา/องค์กรทางศาสนา-  วัด  6  แห่ง
        - สำนักสงฆ์  2  แห่ง

3. สาธารณสุข
        -  สถานีอนามัยประจำตำบล      1      แห่ง
        - สำนักงานสาธารณสุขชุมชน    1      แห่ง
        -  ศูนย์  อสม.                      13      แห่ง
        -  อัตราการมี / ใช้ส้วมราดน้ำ 100     %
        -  โรงพยาบาลของรัฐ              1      แห่ง (โรงพยาบาลทุ่งช้าง)

4.  ประชากร

รายการ

ปีปัจจุบัน

ปีที่แล้ว

2 ปีที่แล้ว

ประชากรชาย

1,735

1,735

1,779

ประชากรหญิง

1,800

1,842

1,880

รวมประชากร

3,535

3,577

3,659

ครัวเรือน

1,055

906

1,102

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน&nbp;โทรศัพท์สำนักงาน 054-718-155

สายด่วนผู้บริหาร

นายจิตร เสียงกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ โทร. 0869321098

นายสุรินทร์ สะสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทร. 0817841317, 0863919898

e-mail : lae.nan03@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011289913051