องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของตำบลและ

       ชาวไทยลื้อ - ชาวจีนฮ้อ มีภูมิลำเนาอยู่ที่สิบสองปันนา มณฑลยูนานประเทศจีน ได้อพยพพากันล่องมาตามลำน้ำโขง
และได้มาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินอยู่ที่  ภูนางย้อง (ภูนางย้อง เป็นภูเขาที่มีลักษณะภูมิประเทศสวยงามเหมือนได้รับการตกแต่ง )
ซึ่งอยู่ระหว่างเมืองหงสา แขวงไชยบุรี ประเทศลาวกับจังหวัดน่าน  ภูนางย้อง มีบริเวณพื้นที่กว้างมาถึงบ้านปางแก หมู่ 7 ตำบลทุ่งช้าง 
อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน บริเวณภูนางย้องนั้นจะมีพืชพันธุ์ ต้นไม้หลากหลายชนิด มีพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งซึ่งมีเป็นจำนวนมาก
เป็นเครือเถาวัลย์มีฝักยาวชื่อ  มาแล๊ะ  (ภาคกลางเรียกซาบ้า เมืองน่านเรียก ม่าบ้า) ม่าแล๊ะ มีลักษณะลำต้นเป็นเครือเถาวัลย์พันเลื้อย
ไปตามต้นไม้ทั่วๆ ไป เครือม่าแล๊ะที่ถูกตัดเอาฝักมาใช้แล้วบางส่วนก็ถูกน้ำพัดพาไปตามลำน้ำ ชาวบ้านจึงเรียกลำน้ำสายนี้ว่า ลำน้ำแล๊ะ
หรือแม่น้ำแล๊ะ ต่อมาภาษาเรียกเปลี่ยนไปจากแม่น้ำแล๊ะเป็น  แม่น้ำและ  ต่อมาจึงเป็นชื่อตำบลมาจวบจนวันนี้
การตั้งถิ่นฐานและการทำมาหากินของพวกไทลื้อและจีนฮ้อเป็นเวลานานเท่าใดไม่ปรากฏ แต่มีคนบางกลุ่มย้ายถิ่นฐานออกจากภูนางย้อง
มาตามลำน้ำและมาสร้างบ้านเรือนและสร้างวัดชื่อ วัดก๋อมก่อ

( ปัจจุบันเป็นวัดร้างอยู่ห่างจากวัดทุ่งผึ้งประมาณ 1 กิโลเมตร ) ต่อมาเมื่อมีการขยายที่ทำมาหากินมากขึ้น ประชากรมากขึ้น ได้พากันแยกย้ายออกจากบ้านก๋อมก่อ ไปอยู่ที่ใหม่และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านเฟือยลุง (เฟือย เป็นชื่อหัวหน้ากลุ่มที่ทุกคนยกย่องให้เป็นผู้นำ  /  คำว่าเฟือย เป็นชื่อต้นไม้ที่มีขนาดลำต้นสูงใหญ่มีกิ่งก้านสาขาแผ่ปกคลุมกระจายรอบต้น)  และบางกลุ่มไปรวมกับหมู่บ้านอื่นอีกหลายหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดน่าน บ้านเฟือยลุงเมื่อเริ่มต้นมีทั้งหมด  6 ครัวเรือน  สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ เหมาะแก่การเพาะปลูก มีแม่น้ำและไหลผ่าน จึงมีคนอพยพมาทำกินมากขึ้น ต่อมามีการแบ่งแยกหมู่บ้านเป็นอีกหลายหมู่บ้านมีการตั้งตำบลขึ้นชื่อว่า ตำบลและ (ตามชื่อแม่น้ำ) มีผู้นำการปกครองตำบลในตำแหน่งกำนันดังนี้

1.  ท้าวแสนคำลือ   
2.  ขุนและนราลักษณ์      
3.  กำนันใจ  หน่อทอง   
4.  กำนันปารมี  หน่อทอง  
5.  กำนันชื่น  โทปุรินทร์  
6.  กำนันปารมี  หน่อทอง (สมัยที่ 2)   
7.  กำนันบุญเสริม  วิเศษวัชร
8.  กำนันสงัด  ทิพยศักดิ์
9.  กำนันสุรินทร์  นายมอญ 
10.  กำนันจิตร  เสียงกอง 
11.  กำนันสง่า  ปันนิตามัย 
12. กำนันจันต๊ะ  ศรเตโช  (คนปัจจุบัน ปี พ.ศ.  2553)

ปัจจุบันตำบลและมีทั้งหมด  14  หมู่บ้าน  ประชากรทั้งสิ้น  3,535  คน (ข้อมูลปี 2553)

เรียบเรียงโดย..  นายสมบูรณ์  กองแก้ว
ผู้ให้ข้อมูล...  พระครูสุนทร  ธมมานันท์ , อาจารย์อินหวัน  สะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน&nbp;โทรศัพท์สำนักงาน 054-718-155

สายด่วนผู้บริหาร

นายจิตร เสียงกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ โทร. 0869321098

นายสุรินทร์ สะสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทร. 0817841317, 0863919898

e-mail : lae.nan03@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011289913051