องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ เขียนโดย tambonlae 27
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย tambonlae 33
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลและ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย tambonlae 33
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1บ้านทุ่งอ้าว อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เขียนโดย tambonlae 36
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขียนโดย tambonlae 33
ประชาสัมพันธ์ ลิงค์อบรมความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี 2564 เขียนโดย tambonlae 40
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เขียนโดย tambonlae 60
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 เขียนโดย tambonlae 64
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เขียนโดย tambonlae 77
รายงานผลการดำเนินการตามประกาศคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.และ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย tambonlae 116

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน&nbp;โทรศัพท์สำนักงาน 054-718-155

สายด่วนผู้บริหาร

นายจิตร เสียงกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ โทร. 0869321098

นายสุรินทร์ สะสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทร. 0817841317, 0863919898

e-mail : lae.nan03@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011289913051