คณะผู้บริหาร

  

 

 

 

 

 

 

 

          นักบริหารงานท้องถิ่น 

 
 

   001 3 

นายสุรินทร์  สะสม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทรศัพท์ 0817811317, 0863919898