นักบริหารงานท้องถิ่น

นายสรนทร สะสม ปลดองคการบรหารสวนตำบลและ 1
นายสุรินทร์ สะสม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

 โทรศัพท์ : 0817841317, 0863919898