องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

กองการศึกษา

 นางสธารตน สทธหลวง หวหนาสวนการศกษา1
นางสุธารัตน์  สุทธหลวง
ผอ. กองการศึกษา
   213529
นางสาวทิพวรรณ   สุทธการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางพจนย คำสาร ครผดแลเดก ศพด.บานนำสอด2
นางพจณี คำสาร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวาสนา ไชยศลป ครผดแลเดก ศพด.บานศาลา3
นางวาสนา วงศ์วาท 
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมาล แซวาง ผชวยครผดแลเดก4
นางสาวมาลี แซ่ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
  13510532 1181129295252688 76899904 n
นางอรวรรณ  วงศ์วาท
ผู้ช่วยงานส่วนการศึกษา
 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน&nbp;โทรศัพท์สำนักงาน 054-718-155

สายด่วนผู้บริหาร

นายจิตร เสียงกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ โทร. 0869321098

นายสุรินทร์ สะสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทร. 0817841317, 0863919898

e-mail : lae.nan03@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011289913051