องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

กองคลัง

นางศรพร ศรคำวงศ ผอำนวยการกองคลง 1
นางศิริพร  ศิริคำวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

479
นางสาววิลาวัณย์ โนราช
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางบษบา พฒนะพรหม เจาพนกงานพสด3
นางบุษบา  พัฒนะพรหม
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสกลยา ธญญะ นกวชาการเงนและบญช2
นางสาวสุกัลยา  ธัญญะ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวญนนทนยา อนทะรงษ ผชวยเจาหนาทการเงนฯ6
 นางสาวญนันทนิยา  อินทะรังษี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
 13480076 1178397058859245 141725064 n
นางสาวนันทิญา  ตามัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
  13487646 1181710751861209 174474756 n 
นางสาวกรรภิรมย์  บาลิสี
ผู้ช่วยปฏิบัติงานกองคลัง

ปกประชา

ส.อ.ปกประชา  ช่างเงิน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน&nbp;โทรศัพท์สำนักงาน 054-718-155

สายด่วนผู้บริหาร

นายจิตร เสียงกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ โทร. 0869321098

นายสุรินทร์ สะสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทร. 0817841317, 0863919898

e-mail : lae.nan03@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011289913051