กองคลัง

นางศรพร ศรคำวงศ ผอำนวยการกองคลง 1
นางศิริพร  ศิริคำวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

479
นางสาววิลาวัณย์ โนราช
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางบษบา พฒนะพรหม เจาพนกงานพสด3
นางบุษบา  พัฒนะพรหม
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสกลยา ธญญะ นกวชาการเงนและบญช2
นางสาวสุกัลยา  ธัญญะ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวญนนทนยา อนทะรงษ ผชวยเจาหนาทการเงนฯ6
 นางสาวญนันทนิยา  อินทะรังษี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
 13480076 1178397058859245 141725064 n
นางสาวนันทิญา  ตามัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
  13487646 1181710751861209 174474756 n 
นางสาวกรรภิรมย์  บาลิสี
ผู้ช่วยปฏิบัติงานกองคลัง

ปกประชา

ส.อ.ปกประชา  ช่างเงิน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน