ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังผา หมู่ที่ 7 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เอกสารแนบ